42.GOSPA OD ZDRAVLJA I SV. ANA

Dve su crkvice iznad Perasta. Na padinama brda sv. Ilija.

Po legendi, oko crkve sv. Petke je bilo staro peraško naselje. Freska u oltaru sa kraja 17. v. povezuje kult sv. Ane sa prastarim kultom sv. Petke. Potpisana je:

U MOLITVACH TVOIEH SPOMENI SE I OD MENE GRESCNICA.

TRIPO COCOGLIA

PITUR MOLIM

#

Santa Maria de la Salute je iz prve polovine 17.v. Podigli su je Martinovići. Od jednostvno obrađenog kamena.

Ima skroman kvadratni otvor umesto rozete.

Oltarska freska je prekrivena drugim slojem .

#

Obe crkvice su portalom okrenute zapadu.

Arhaične arhitekture. Prebarokne.

42.GOSPA OD ZDRAVLJA I SV. ANA