41.KAPELA SV. IVANA EVANĐELISTA

Napuštena kapela iznad Pjace.

U blizini kuće Nikolića porušene zbog sklanjanja zaverenika ubica Vicka Bujovića.

Kapela posvećena sv. Ivanu Evanđelistu je pripadala porodici Nikolić.

Mala crkvica od onih često su podizali zahvalni moreplovci.

Od obrađenog domaćeg kamena.

Prema moru portal. Bez ukrasa. Nad njim mali zvonik.

Ostale fasade su ugrađene. Skalina se penje duž zapadnog zida.

Kapela urasta u druge urbane sadržaje.

41.KAPELA SV. IVANA EVANĐELISTA