30.BALOVIĆ

Kazada Dentali. Jedno od dvanaest peraških plemićkih bratstava.

Pomorci visokih činova. Njihovo iskustvo sabrano je u pomorski priručnik.

Ktitori crkve Gospe od Karmena.

Značajni kao istoričari. Julije Balović piše «Perašku hroniku» (1714.).

Značajni za poeziju. Balovićeva pesmarica sa sačuvanim prepisima starih epskih pesama bugarštica.

Prva kuća Balovića bila je severno od palate Viskovića.

Nova palata podignuta je sredinom 18.veka. Nad Bizetinom. Uz Mazarevića. Osnova joj je venecijanska. Salon između četiri sobe.

Ploča o boravku Njegoša 1846.g. podvlači značaj palate.

30.BALOVIĆ