48. SV. MARKO

Najlepša peraška fasada.

Crkva sv.Marka mogla bi da stoji u Veneciji ili Beču.

Lagani mletački barok. Fasada od korčulanskog kamena. Barokno prekidanje linija i antičkorenesansni trouglovi. Mletački lav sa otvorenom knjigom. Tri kamena kipa na zabatu - motiv bez premca u Primorju.

U osnovi - vizantijski krst. Trag Venecije.

Stara kapela Štukanovića pripojena je novoj crkvi. Dala joj sakristiju i zvonik. I grobove u hramu.

Bratovština sv. Ivana je sagradila crkvu sv. Marka 1760. godine. Ne peraška aristokratija. To je možda datum što označava kraj Zlatnog veka baroknog Perasta.

Palata Smekija i hram sv. Marka su poslednji visoki dometi umetnosti i sjaja.

Graditeljski i kulturni dragulj pretvoren sredinom 20.v. u magacin konfekcije.

Ukletost Perasta.

48. SV. MARKO